ஞாயிறு, 13 டிசம்பர், 2015

பிரிவோம்! சந்திப்போம்!

திரைகடல்  ஓடி
திரவியம் தேடுகிறேன்!

நீ இல்லாத இந்த தலையணை 
இப்போதும் உன்னை சொல்கிறது!

என்  தோள்களில் பதிந்து 
உன்னை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும் 
அந்த தோடுகளின் தடங்கள்!

விமானம் முன்னால் பறக்க 
இதயம் உன்னோடு ஜன்னல் வழியே 
பேசிக்கொண்டிருகிறது!

உன்னைப்  பிரிந்து  இன்று 
இன்னும் இன்னும் 
உள்ளுக்குள் உன்னை
நிரப்பிக் கொள்கிறேன்!

எல்லாமாய் எனக்கு நீ!
எப்போதும் உன் நினைவுகளோடு
நான்!

பிரிவோம்! சந்திப்போம்!
சேமித்து வை உன் காதலை,
நீயோ நானோ 
கடல் தாண்டும் வரை!