வெள்ளி, 10 மார்ச், 2017

காதல் கடல்

கரையின் காதுகளில் 
கடல் பேசும் காதல் மொழி,
அலை!